Over OWIN

Bundeling van krachten en samen problemen oplossen.

De Ondernemerskring Winterswijk, OWIN, is dé club waarin het bedrijfsleven in Winterswijk de krachten bundelt, problemen signaleert, oppakt en probeert op te lossen.

De OWIN bestaat al ruim vijftig jaar, jaren waarin heel wat nuttige zaken vooral ten behoeve van dat bedrijfsleven tot stand zijn gebracht. En het ziet er niet naar uit dat aan de activiteiten van de organisatie spoedig een einde zal komen. Immers, de OWIN is een ontmoetingsplaats van gerenommeerde en respectabele bedrijven in de industrie, de bouwnijverheid, de groothandel en de zakelijke dienstverlening die tezamen goed zijn voor veel arbeidsplaatsen in Winterswijk en omgeving.

De OWIN zal er daarom naar blijven streven het leef- en werkklimaat niet alleen voor de huidige doch zeker ook voor de toekomstige werkgevers in al deze bedrijfstakken te optimaliseren. Dat vergt inzet van de leden die er van doordrongen zijn dat het uiterst belangrijk is dat hun organisatie blijft ijveren voor voldoende economische draagkracht en élan in Winterswijk.

Wat dat betreft heeft de OWIN zich in de afgelopen jaren al zeer duidelijk gemanifesteerd als dé gesprekspartner met overheden en andere bedrijfsmatige organisaties als de Regio Achterhoek, het Sociaal Economisch Overleg Oost-Gelderland, de Kamer van Koophandel en het OICD, het Overleg van Industriële, Commerciële en Dienstverlenende sectoren met de eigen gemeente. Waren de contacten met de plaatselijke overheid in den beginne wat moeizaam te noemen, geleidelijk aan groeide het besef dat met goede samenwerking, goede resultaten kunnen worden bereikt. Een voorbeeld daarvan is de opstelling van het Masterplan Winterswijk waar de OWIN nauw bij betrokken is geweest. het OWIN bestuur overlegt tweemaal per jaar met het College van B&W.

Regionaal en over de grens.

Hoewel de activiteiten van de OWIN zich in eerste instantie richten op het welzijn van het industriële klimaat in eigen gemeente, sluit zij de ogen niet voor regionale belangen. Daartoe is de OWIN vertegenwoordigd in VNO NCW Achterhoek waar de regionaal economische belangen worden behartigd. De grens overschrijdende contacten met het bedrijfsleven in de Duitse grensstreek zijn tot nu toe nog niet genoeg van de grond gekomen, maar de OWIN blijft er naar ijveren die contacten nauwer aan te halen, overtuigd als zij is dat dit alleen maar de bedrijvigheid aan beide zijden van de grens ten goede komt.

 In de loop van de jaren is de samenstelling van het ledenbestand van de OWIN duidelijk veranderd. Ging het in de eerste jaren vooral om leden afkomstig uit de industriële productiebedrijven en banken, geleidelijk aan raakten ook andere bedrijven, met name uit de dienstverlenende sector, overtuigd van het nut van een overkoepelende organisatie als de OWIN. Het mag dan ook geen wonder heten dat het ledental gestaag blijft groeien en de honderd is gepasseerd. informatie over de toelatingscriteria van de OWIN zijn beschikbaar bij de secretaris.

Winterswijk biedt veel goeds.